REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SNORKELE.PL

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ 

1. Sprzedawca – GM PROJECT Mirosław Gut z siedzibą na ul. Karosek 27C, 32-700 Bochnia. 

2. Sklep - serwis internetowy, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia. 

3. Klient - każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta). 

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego). 

5. Regulamin - niniejszy regulamin. 

6. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności części i akcesoria samochodwe, w większości bez homologacji drogowej (przed zakupem zapytaj o nią sprzedawcę telefonicznie lub mailowo) 

7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. 

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów. 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu. 

2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych. 

3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście. 

4. Sprzedawca może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (biuro@snorkele.pl), telefonicznie pod numerem +48 888 808 188 (od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00) oraz pisemnie listem. 

5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta. 

6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia. 

7. Ceny prezentowane na w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy. 

8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów należących do Unii Europejskiej. 

9. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad. Nie posiadają homologacji drogowej - są przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi.

10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone. 

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie formularza udostępnionego przez Sklep. 

2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia. 

3. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”. 

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.

§ 4 PŁATNOŚCI 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar: 

1. ) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w mBanku, numer konta: 09 1140 2017 0000 4102 1274 7889; w tytule płatności wystarczy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego. 

2. ) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności świadczonych przez system Przelewy24.pl (DialCom24 Sp. z o.o.

60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164)

3. ) gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera (dotyczy tylko Zamówień realizowanych na terenie Polski),  

2. Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 10 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedawcą.

§ 5 DOSTAWA 

1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia, oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta. 

2. Opłata za dostawę jest doliczona do ceny produktu. 

3. Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem przewoźnika, formami płatności oraz informacje o progach kwot Zamówień, dla których obowiązuje darmowa dostawa znajdują się na stronie Sklepu. Jeśli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Polski przekracza kwotę wymienioną w kolumnie "DARMOWA DOSTAWA OD ZAMÓWIENIA POWYŻEJ", koszty dostawy są uiszczane przez Sprzedawcę, tzn. Klient nie ponosi kosztów dostawy. 

4. Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierskich. Decyzję o tym, za pośrednictwem której firmy zostanie zrealizowana dostawa, podejmuje Klient w trakcie składania Zamówienia. 

5. Sprzedawca dostarcza Towary za granicę tylko do krajów należących do Unii Europejskiej

6. Dostawy do państw europejskich są realizowane wyłącznie do Zamówień opłaconych przelewem lub za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności Przelewy24.pl

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w interaktywnym formularzu prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji). 

2. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany. 

3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty za Towar (w przypadku przelewu) lub autoryzacji płatności przez system Przelewy24.pl. 

4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. 

5. Dostawa Towarów o różnym czasie realizacji dokonywana jest po skompletowaniu wszystkich Towarów. 

6. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 48 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów) oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku terenu Polski). 

7. W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. 

8. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. 

9. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT, które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej. 

10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy). 

11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 7 RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC. 

2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru. 

3. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na poniżej podany adres lub za pomocą poczty e-mail biuro@snorkele.pl 

GM PROJECT Mirosław Gut

ul. Karosek 27C

32-700 Bochnia 

4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji. 

5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane. 

6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu. 

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres: 

GM PROJECT Mirosław Gut

ul. Karosek 27C 

32-700 Bochnia

najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA”. 

8. W celu usprawnienia procesu reklamacji Klient może także postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami: 

1. ) wysłać formularz reklamacyjny poprzez e-mail na adres: biuro@snorkele.pl następnie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oczekiwać kontaktu od Sprzedawcy, a później – jeśli Klient zdecydował się na wysłanie reklamowanego Towaru poprzez firmę kurierską wskazaną w formularzu reklamacyjnym przez Sprzedawcę – w ciągu 3 dni roboczych należy oczekiwać na kontakt od kuriera, który odbierze reklamowany Towar. Wysłanie reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Klienta możliwe jest tylko na terenie Polski i nie jest obowiązkowe dla Sprzedawcy. 

9. Klient może wysłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. 

10. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

11. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. 

12. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

13. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony. 

14. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Klientowi, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej. 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia, jednak nie jest to obowiązkowe. 

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1. ) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

2. ) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

3. ) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

4. ) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 

5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 

GM PROJECT Mirosław Gut

ul. Karosek 27C 

32-700 Bochnia

6. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”. 

7. Konsument może wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w tym celu Konsument powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Wysłanie zwracanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Konsumenta możliwe jest tylko na terenie Polski. Ponoszony przez Konsumenta koszt wysłania zwracanego Towaru do Sprzedawcy wynosi w takim przypadku 20 zł. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy. 

10. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. 

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI 

1. Składając Zamówienie (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru. 

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy. 

3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez: 

- udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 11 ust. 3 Regulaminu, 

- przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, 

- przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży. 

 

Polityka prywatności

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji i poprawnej obsługi zamówień jak również do ewentualnych rabatów przy kolejnych zamówieniach oraz informowania o nowych produktach i promocjach. Dane te nie będą udostępniane innym firmom i osobom trzecim.

Dane, które podajesz w naszym sklepie internetowym są niezbędne do poprawnego zrealizowania zamówienia.

W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

• Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą

• Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

• Nr telefonu –  kontaktujemy się w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie lub błędy w wypełnianym formularzu.

• Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia oraz kontaktujemy się z Tobą. 

• Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych

informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

• Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij e – mail pod adres biuro@snorkele.pl

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane również: „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest GM PROJECT Mirosław Gut z siedzibą w 32-700 Bochnia, ul. Karosek 27C, NIP 8681686869. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@snorkele.pl

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 realizacji umów 

 gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;

 umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie dotyczącym zawarcia oraz realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczań umów, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów dane będą przechowywane przez okres trwania takich postępowań.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Państwa dane:

 Urzędom Skarbowym, Zakładom Ubezpieczeń Społecznych;

 Podmiotom trzecim; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa

GM PROJECT Mirosław Gut może udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem usług obsługującym Państwa firmę bankom, biurom prawnym, dostawcom usług IT, agentom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, a także innym organom administracji publicznej w związku z ustawowymi obowiązkami ciążącymi na Administratorze, np. GUS, PFRON.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania - napisz maila: biuro@snorkele.pl

Życzymy udanych zakupów!